Try the fastest way to create flashcards

Topic: children to spend less time on studying | Agree or disagree

Get a hint
academic excellence
Click the card to flip 👆
1 / 21
1 / 21
Terms in this set (21)
xuất sắc trong học tập
cân bằng với hoạt động thể chất
tham gia vào các hoạt động thể chất
đóng vai trò then chốt trong
thúc đẩy sự phát triển và phúc lợi tổng thể
thu hoạch nhiều lợi ích sức khỏe
chống lại lối sống ít vận động
giảm nguy cơ béo phì
tăng cường sức khỏe tim mạch và sức chịu đựng
kích thích giải phóng endorphin
trẻ em năng động
có rủi ro sức khỏe thấp hơn
tập trung quá mức vào hoạt động thể chất
khả năng nhận thức và thành tích học tập
thúc đẩy sự phát triển toàn diện