Try the fastest way to create flashcards

Topic: being healthy as a duty to the society | Agree or disagree

Get a hint
In today's fast-paced and interconnected world
Click the card to flip 👆
1 / 19
1 / 19
Terms in this set (19)
Trong thế giới ngày nay với nhịp độ nhanh và kết nối với nhau
sự hạnh phúc của toàn xã hội
một nhiệm vụ cơ bản đối với xã hội
dân số khỏe mạnh
sự thịnh vượng của cộng đồng
áp dụng những biện pháp tích cực để
giảm gánh nặng y tế
hỗ trợ phát triển và tiến bộ xã hội
một xã hội cảm thông với nhau
giảm căng thẳng hơn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe
sự gắn kết xã hội
phát triển cảm giác gắn kết
cung cấp hỗ trợ và chăm sóc cho
đối mặt với những thách thức về sức khỏe
hiến máu