Try the fastest way to create flashcards

Topic: antisocial personal behavior | causes - who responsible

Get a hint
a significant surge in antisocial behavior
Click the card to flip 👆
1 / 16
1 / 16
Terms in this set (16)
một sự gia tăng đáng kể về hành vi chống đối xã hội
xác định các bên có trách nhiệm
sự gia tăng của hành vi chống đối xã hội
bất bình đẳng kinh tế và đói nghèo
đẩy mọi người đến tình trạng tuyệt vọng
sử dụng các phương tiện bất hợp pháp để sinh tồn
thúc đẩy mọi người vào các hoạt động tội phạm
cách mô tả bạo lực
làm cảm xúc cá nhân tê liệt và làm cho hành vi chống đối xã hội trở nên bình thường
quấy rối trực tuyến
hành vi hung hăng trong cuộc sống thực
chịu gánh nặng đáng kể
thực thi các luật răn đe
duy trì trật tự xã hội
đưa giới trẻ tránh xa những tác động tiêu cực