Try the fastest way to create flashcards

Topic: earn money as sole reason for working hard | Agree or disagree

Get a hint
for monetary gain
Click the card to flip 👆
1 / 17
1 / 17
Terms in this set (17)
để kiếm tiền
sự thỏa mãn từ bên trong và phát triển cá nhân
vượt lên trên những động cơ tài chính
ưu tiên hàng đầu sự hoàn thiện bản thân
mong muốn hoàn thiện bản thân
đầu tư nỗ lực vào các mục tiêu khác nhau ngoài những cân nhắc về tiền bạc
bao gồm sự tự tin được nâng cao
coi lợi ích tài chính là thứ yếu
thể hiện bản thân một cách sáng tạo
có khả năng đạt được thành công tài chính
đóng góp cho phúc lợi của người khác
để lại một di sản lâu dài
cống hiến không mệt mỏi cho các mục đích xã hội
vác phát minh mang tính bước ngoặt
ý định cao cả