Try the fastest way to create flashcards

Topic: pay money for the international aids | agree or disagree

Get a hint
the allocation of government funds
Click the card to flip 👆
1 / 23
1 / 23
Terms in this set (23)
phân bổ ngân sách chính phủ
trở thành một vấn đề gây tranh cãi
chủ yếu hướng tới những công dân có hoàn cảnh khó khăn của chính họ
không làm giảm trách nhiệm đối với người dân của chính chúng ta
bắt buộc phải có hỗ trợ cứu sinh từ các quốc gia giàu có hơn
trong đợt bùng phát dịch Ebola
ngăn chặn sự lây lan của bệnh
bảo vệ cộng đồng toàn cầu
chỉ hướng đến các vấn đề trong nước
đòi hỏi hành động tập thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia
đóng góp cho sự ổn định toàn cầu
ngân sách được giao cho viện trợ quốc tế
phân bổ quỹ viện trợ quốc tế
hướng tới phúc lợi trong nước
Nỗ lực viện trợ quốc tế