Try the fastest way to create flashcards

Topic: older people living in the retirement communities | positive or negative

Get a hint
Living in retirement communities
Click the card to flip 👆
1 / 21
1 / 21
Terms in this set (21)
Sống trong cộng đồng hưu trí
tăng cường tính độc lập
tương tác xã hội
mối quan hệ được cải thiện
trải nghiệm sự tăng cường tính độc lập
mang cho người cao tuổi quyền tự do
duy trì không gian sống và thói quen riêng của họ
mang lại cảm giác tự chủ
tổ chức một loạt các hoạt động xã hội
thúc đẩy tinh thần cộng đồng mạnh mẽ giữa cư dân
nâng cao tinh thần sức khỏe tinh thần
một góc nhìn tích cực về cuộc sống
tình bạn đồng hành và các mối quan hệ hình thành giữa các cư dân
gặp cảm giác cô lập và cô đơn
giảm bớt gánh nặng chăm sóc