Try the fastest way to create flashcards

Topic: latest technology is creating a divide between rich and poor | Agree or disagree

Get a hint
The rapid advancements in technology
Click the card to flip 👆
1 / 29
1 / 29
Terms in this set (29)
Những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ
tạo ra sự chia rẽ giữa hai tầng lớp xã hội này
Sự ra đời của công nghệ tiên tiến
làm trầm trọng thêm khoảng cách giàu nghèo
các phân khúc nghèo đang thiếu tiếp cận tới
đặt vào thế bất lợi đáng kể
tầng lớp giàu có
duy trì khoảng cách giàu nghèo
nối lại khoảng cách này bằng cách cung cấp cơ hội cho tất cả
sự chênh lệch trong việc tiếp cận
hoạt động như một rào cản đối với bất kỳ tác động cân bằng nào
vẫn khó khăn trước sự tiếp cận không bình đẳng
mang theo hậu quả kinh tế và xã hội sâu rộng
loại trừ những người kém may mắn về mặt kinh tế
đẩy vào vị trí bất lợi