Try the fastest way to create flashcards

Topic: families’ influence on children | Agree or disagree

Get a hint
the influence from outside the family
Click the card to flip 👆
1 / 28
1 / 28
Terms in this set (28)
ảnh hưởng từ bên ngoài gia đình
hình thành sự phát triển và tính cách của trẻ em
bạn bè và tương tác xã hội
tác động sâu sắc đối với
học được những kỹ năng xã hội quan trọng
nuôi dưỡng lòng đồng cảm, sự hợp tác và khả năng giao tiếp hiệu quả
ảnh hưởng tích cực từ bạn bè
đạt được cải thiện trong kết quả học tập
thành tích học tập và động lực gia tăng
vượt trội ở nhiều khía cạnh của cuộc sống
khuyến khích tư duy cởi mở và khả năng thích ứng
truyền đạt giá trị và niềm tin
điều hướng trong một thế giới năng động và kết nối
phát triển vượt qua giới hạn của môi trường trực tiếp
hình thành niềm tin của một đứa trẻ