Try the fastest way to create flashcards

Topic: arts do not improve people’s life | Agree or disagree

Get a hint
an intrinsic aspect of human civilization
Click the card to flip 👆
1 / 42
1 / 42
Terms in this set (42)
một khía cạnh bản chất của nền văn minh nhân loại
làm phong phú cho cả xã hội và cá nhân
tuyệt đối bác bỏ
hỗ trợ quan trọng cho các nỗ lực nghệ thuật
nâng cao sức khỏe tinh thần và khả năng nhận thức
tham gia vào các hoạt động nghệ thuật
liên kết rõ ràng với việc nuôi dưỡng hạnh phúc tâm cảm
phục vụ như một biện pháp mạnh mẽ để
giảm căng thẳng và lo âu
cung cấp một lối thoát biểu cảm
khuyến khích sự tự thẩm và thông minh cảm xúc
đắm chìm trong nghệ thuật
thể hiện sự tự nhận thức tăng cao
khả năng phục hồi cảm xúc
bồi dưỡng sự sáng tạo và tư duy phản biện