Try the fastest way to create flashcards

Topic: the differences in ages between parents and children | advantages outweigh disadvantages

Get a hint
the positive impact of older parents
Click the card to flip 👆
1 / 26
1 / 26
Terms in this set (26)
tác động tích cực của bố mẹ lớn tuổi
sự ổn định tài chính cho con cái
sự phát triển về cảm xúc
bảo tồn văn hóa
Khoảng cách tuổi tác ngày càng lớn giữa cha mẹ và con cái
tài chính ổn định hơn
đảm bảo được việc học chất lượng
cơ hội phát triển tốt hơn cho thế hệ con cháu của họ
cùng tuổi tác là sự trưởng thành cảm xúc cao hơn
đối mặt với thách thức một cách khôn ngoan
trưởng thành về mặt tình cảm
điều chỉnh tốt về mặt cảm xúc
nảy sinh do sự khác biệt đáng kể về tuổi tác
tiềm tàng những rào cản giao tiếp
một thế giới ngày càng được thúc đẩy bởi công nghệ