Try the fastest way to create flashcards

Topic: freshmen find their chosen courses not suitable |

5.0 (1 review)
Get a hint
a crucial concern for college freshmen
Click the card to flip 👆
1 / 34
1 / 34
Terms in this set (34)
mối quan tâm quan trọng đối với sinh viên năm nhất đại học
trải nghiệm đại học tổng thể
đào sâu vào nguyên nhân gốc rễ của
đề xuất các giải pháp hiệu quả
giảm thiểu tác động
lựa chọn những khóa học không phù hợp
sự thiếu hướng dẫn thích hợp
Dịch vụ tư vấn không đầy đủ
phát triển quan niệm sai về các khóa học khác nhau
áp lực và ảnh hưởng từ bạn bè
sở thích và năng khiếu cá nhân
mức độ nhận thức về bản thân không đủ
làm tình hình trở nên tồi tệ hơn
thiếu hiểu biết rõ ràng về
phù hợp với khát vọng