Try the fastest way to create flashcards

Topic: planners tend to arrange facilities in specific and separate areas | advantages outweigh disadvantages

Get a hint
segregation
Click the card to flip 👆
1 / 39
1 / 39
Terms in this set (39)
sự phân chia
giảm tắc đường
cung ứng dịch vụ công hiệu quả
hạn chế sự đa dạng
giảm ùn tắc giao thông
quãng đường đi làm
giảm lượng khí thải
sự thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông công cộng
sắp xếp các khu vực riêng biệt một cách chiến lược
quãng đường đi làm ngắn hơn
rút ngắn thời gian đi lại
tăng cường năng suất tổng thể
sự tách rời các cơ sở
cho phép cung ứng dịch vụ công hiệu quả hơn
các khu vực tập trung